Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁVRH  PROJEKTU

Téma:     ZA POHÁDKOU

Třída:     5.

Čas:        5 – 6 vyučovacích hodin

Pomůcky:  pohádkové knížky/čítanky, sešity, tužky, počítač, internet

Místo, kde bude výuka probíhat: školní třída, počítačová učebna

Klíčové kompetence:

-          Kompetence komunikativní:

-          Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a  kultivovaně v písemném i ústním projevu.

-          Žák prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem.

 

-          Kompetence sociální a personální:

-          Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v  týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

-          Žák příspívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

-          Žák aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů.

-          Žák napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou.

-           Žák napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za   způsob jeho formulování a prezentace.

 

-          Kompetence občanská:

-           Žák respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí.

 

 

 

Úvodní část:

Seznámení s náplní a cíli dne.

 

Motivace

Kdo má rád pohádky? Jaké pohádky znáte? Jaké pohádky máte rádi? Co je pro pohádky typické?

 

Hlavní část:

1)      Přesah do literatury:

Společné čtení pohádek ( O veliké řepě, Mášenka a medvěd, O pejskovi a kočičce,…), ukázat si na nich znaky pohádek, najít poučení.

Cíl: Žáci budou umět vysvětlit základní rozdíl mezi pohádkou a ostatními literárními žánry.

 

2)      Rozdělit žáky do skupin (skupiny po dvou až třech žácích).

Každá skupina vymyslí pohádku, která bude obsahovat  zápletku, rozzuzlení, mravní poučení.

Pohádku si zapíší do sešitu. Rozsah jedna stránka A5.

            Cíl: Žáci budu schopni respektovat jeden druhého při skupinové práci.

 

3)       Čtení pohádek – každá skupina přečte svou pohádku a společně s ostatními žáky hledají znaky pohádek a mravní poučení.

Cíl: Žáci budou schopni obhájit svůj názor a prezentovat svou pohádku.

 

4)      Přesah do IT:

Žáci se přemístí do počítačové učebny. Vytvoří nový soubor – Pohádka. Každý žák si v malování nakreslí  1 - 3 obrázky ke své pohádce a jeden obrázek vyhledá a stáhne z internetu (na obálku knížky), vše uloží do složky Pohádka. Každý žák pracuje na svém počítači.

Cíl: Žáci budou schopni vzájemné komunikace a spolupráce. Žáci namalují obrázek

     v programu malování a budou schopni stáhnout a uložit obrázek.

 

5)      Práce s PowerPointem – žáci si v PowerPointu vytvoří knížku:

-          žáci si zvolí šablonu

-          zvolí si rozložení první stránky – nadpis, obrázek, jméno autora

-          zvolí si rozložení dalších stránek – obrázky, pohádka

-          uloží do složky Pohádka

           Cíl: Žáci jsou schopni základních úkonů v programu PowerPoint – zvolení šablony, rozložení

                 stránky, vložit obrázek.

 

6)      Práce s PowerPointem – žáci si na poslední stránce vytvoří profil autora (sebe) – vložení vlastní fotky, věcné a zajímavé informace.

Cíl: Žáci jsou schopni vložit fotku v programu PowerPoint.

 

7)      Prezentace pohádek v PowerPointu.

Cíl: Žáci jsou schopni vystupovat před ostatními žáky a prezentovat svoji pohádku a umí vysvětlit co a proč nakreslili.

 

8)      Tisk – žáci si svoje pohádky vytisknou

Cíl: Žáci budou umět pracovat s tiskárnou.

 

9)      Přesah do OSV:

Sebereflexe – žáci si napíší, co se dnes naučili nového, zda a jak je to bavilo/nebavilo, zda jim práce přinesla nové poznatky, co se naučili skrz práce ostatních žáků,..

Cíl: Žáci jsou schopni hodnocení své práce i práce druhých.